Mycom108.com

My page For Student

1.3 เมนู PhotoShop

  เมนู File   ได้แก่

 • New  เป็นคำสั่งสร้างไฟล์ใหม่
 • Open  เป็นคำสั่งเปิดไฟล์กราฟิกส์ที่มีอยู่แล้ว
 • Close  ปิดไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่
 • Save  บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทำงานอยู่ในชื่อเดิม
 • Save As  บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทำงานอยู่ในชื่ออื่นเพื่อไม่ให้ทับไฟล์เดิม
 • Save a Copy  บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทำงานอยู่ในชื่ออื่น และ อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เช่น ฟอร์แมทของภาพ
 • Revert  เปลี่ยนไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่ให้กลับไปเป็นไฟล์เดิม โดยโปรแกรมจะใช้ไฟล์ที่เราบันทึกไว้ล่าสุด คำสั่งนี้คล้ายๆ กับการทำ Undo นั่นเอง
 • Import  ทำการอ่านข้อมูลจาก Scanner
 • Export  ส่งงานจาก Photoshop ไปให้โปรแกรมอื่น เช่น Illustrator หรือ อาจส่งเป็นไฟล์แบบ GIF89A
 • Preferences  กำหนดรายละเอียดของโปรแกรมตามต้องการ

            เมนู Edit   ได้แก่

 • Cut  ทำการตัดเอาส่วนที่เลือกไว้ เก็บเข้าไปในหน่วยความจำที่เรียกว่า คลิปบอร์ด
 • Copy  ทำการคัดลอกส่วนที่เลือกไว้ เก็บเข้าไปใน คลิปบอร์ด
 • Paste  เอาภาพที่เก็บไว้คลิปบอร์ด ปะลงไปในภาพที่กำลังทำงานอยู่
 • Paste Into  เอาภาพที่เก็บไว้คลิปบอร์ด ปะลงไปในส่วนของภาพที่เลือกไว้ (Selection)
 • Clear  ลบภาพในพื้นที่ที่เลือกไว้ (Selection)
 • Fill  เติทสีลงไปในพื้นที่ที่เลือกไว้
 • Stroke  เติมสีลงไปเฉพาะตรงขอบของพื้นที่ที่เลือกไว้
 • Free Transform  ทำการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของภาพอย่างเสรี
 • Transform  ทำการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของภาพเฉพาะอย่าง
 • Purge  ล้างหน่วยความจำที่ใช้เก็บภาพในคลิปบอร์ด ประวัติการทำงาน (history) เพื่อให้มีหน่วยความจำเหลือสำหรับพื้นที่ทำงาน มากขึ้น

         เมนู Image  ได้แก่

 • Mode  กำหนดโหมดสีที่จะใช้สำหรับภาพกราฟิกส์ เช่น สีแบบไล่เทา (Grayscale) หรือ แดง-เขียว-น้ำเงิน (RGB)
 • Adjust  ปรับแต่งโทนสีของภาพ ความคมชัด ความเข้มของแสง ระดับของสี
 • Duplicate  ทำสำเนาภาพขึ้นใช้งานอีกภาพหนึ่ง
 • Image Size  ปรับแต่งขนาดและความละเอียดของภาพ
 • Canvas Size  ปรับแต่ง/เพิ่ม พื้นที่ทำงานของภาพ
 • Crop  กำจัดพื้นที่ทำงานนอกส่วนที่เลือก (Selection) ออกไป
 • Rotate Canvas  ปรับเปลี่ยนทิศทางของภาพ

       เมนู Layer

 • เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งภาพในแต่ละเลเยอร์ และการเรียงลำดับก่อนหลังของเลเยอร์

         เมนู Select  ได้แก่

 • All  เลือกภาพทั้งหมด
 • Deselect  ยกเลิกการเลือก
 • Inverse  เลือกส่วนของภาพที่ไม่ได้ถูกเลือก พูดอีกแง่ก็คือ กลับส่วนที่เลือก/ไม่เลือก
 • Color Range  ทำการเลือกส่วนของภาพตามสีที่ต้องการ
 • Feather  ทำให้ขอบของส่วนที่เลือก (Selection) ดูนุ่มขึ้น
 • Similar  เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก (Selection) จากสีที่ใกล้เคียงกัน
 • Transform Selection  ปรับทิศทางของเส้น Selection

         เมนู Filter

 • เป็นแถบคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาพอัตโนมัติ รวมทั้งคำสั่งเกี่ยวกับ ค่าลายน้ำ (Digimarc) ซึ่งถือเป็นการจดลิขสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของภาพ ก็เป็นฟิลเตอร์หนึ่งที่อยู่ในเมนูนี้เช่นกัน

         เมนู View

 • รวบรวมคำสั่งในการกำหนดมุมมองภาพในรูปแบบต่างๆ การย่อ-ขยาย รวมทั้งเรื่องการวัด Grid, Guide และไม้บรรทัดด้วย

       เมนู Window

 • รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการหน้าต่างแต่ละหน้า ที่ปรากฏบนหน้าจอ รวมถึงหน้าต่าง palette, Toolbox ด้วย เช่น คำสั่งแสดง (Show..) คำสั่งซ่อน (Hide..)

       เมนู Help

 • รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรม Photoshop และการใช้งานโปรแกรม