Mycom108.com

My page For Student

7.1 มุมกล้อง

มุมกล้องภาพยนต์

ความรู้เรื่องการถ่ายวีดีโอด้วยมุมต่างๆ

ตัวอย่างโปรเจคมุมกล้อง

เรียนทำหนัง