Mycom108.com

My page For Student

แบบฝึกทักษะ VDO ที่1 ภาพนิ่ง

แบบฝึกทักษะ VDO ที่1
คำสั่ง ให้นักเรียน……………

1. ตั้งค่าโปรเจคตามนี้
2. ใส่ภาพนิ่ง และกำหนดPan/Zoom